> Hledat
×
- - - > 3-9-18

Jana Marková, diplomová práce

Jindřichův Hradec – brewery conversion into cultural center

Atelier Girsa, Department of Monument Care, Faculty of Architecture, Czech technical university in Prague

ANOTACE
Návrh hledá řešení pro chátrající objekt bývalého pivovaru v Jindřichově Hradci. Pivovar je situován v historickém centru, v přímé návaznosti na Jindřichohradecký zámek. Jeho nejstarší jádrové části jsou až z 16. století. Revitalizace zahrnuje částečnou obnovu dlouholeté tradice výroby piva v Jindřichově Hradci. Návrh ponechává historické /původní/ technologie jako exponáty. Objekt funkčně doplňuje nedostatek společenských sálů ve městě. Zabývá se rovněž prostory přilehlými k pivovaru a to horním a dolním, veřejně přístupným dvorem. Základní myšlenkou rekonstrukce je minimalizovat styk nových konstrukcí se starými a pouze vkládat jednotlivé, materiálem odlišné, prvky.

STRUČNÝ POPIS ÚKOLU (ZADÁNÍ):
Cílem je řešení celého areálu bývalého pivovaru v Jindřichově Hradci ve všech prostorových vazbách na město a dalších širších vztazích. Na kontaktních hranách je třeba řešit i související vlivy území, jejichž řešení by přineslo oživení areálu v synergii s organismem města. Cílem je návrat původního ducha místa s doplňkovým ubytovacím zařízením hotelového typu, galerií a dalších diferencovaných doplňkových funkcích.

Základní cíle návrhu:
A. Analyzovat historický vývoj , vyjodnotit lokalitu z hlediska architektonických a umělecko-historických, přírodních hodnot místa a vlastní stavební substance. Seznámit se zvláště s historií a architektonickými dobovými prvky areálu a současnými vlivy, které ovlivňují potenciál jeho využití.
B. Navrhnout odpovídající program a cílové kapacity s ohledem na limity dané urbanistickým vývojem a hierarchií hodnot v daném území.
C. Ve vazbě na historickou část navrhnout odpovídající cílové celkové objemové řešení areálu. Navrhnout způsob revitalizace a tomu odpovídající míru konzervace, rekonstrukce a citlivého novotvaru, a celkoví úpravy řešení nejbližšího partenu a komunikačních vazeb na fenomén významné městské památkové rezervace.
Na základě pochopení místa a areálu s fenoménem významné historické struktury města s významnými historickými objekty a areálem hradu a zámku, bude navrženo prostorové vnitřní a vnější řešení, které by posílilo obytnost a živost lokality v historické struktuře městské památkové rezervace. Důraz je nutné klást na kontext, včetně dálkových pohledových a významových vazeb.

Vedoucí diplomové práce: Ing. arch. Miroslav Cikán
Konzultant siplomové práce: Mgr. Art. Peter Buš
Konzultant oboru SHP: Ing. arch. Milena Hauserová, CSc
Zadání diplomové práce: 13.9. 2012
Diplomová práce započne: 13.9 2012
Odevzdání diplomové práce: 4. 1. 2013

V Praze 13. 9. 2012

Prof. ing. arch. Akad. Arch. Václav Girsa
vedoucí ústavu

Více zde: www.fa.cvut.cz/cs/galerie/diplomove-prace/5468-revitalizace-arealu-byvaleho-pivovaru-v-jindrichove-hradci

Zdroj: Faculty of Architecture, Czech technical university in Prague

X Zavřít